ଫିକ୍ସିଂ-ଫାଷ୍ଟେନର୍-ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ରିଭେଟ୍ |

10 ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |
  • jin801680@hotmail.com
  • 0086-13771485133

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି |

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି:

ଟାଣ ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ରିଭେଟ୍ ଏବଂ ୱେଲଡ୍ ବାଦାମର ନୀତିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ |ସିଟ୍ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀର ସୂତା ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କର |ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଅଂଶର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବାଦାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ସେଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଧାତୁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପତଳା-ପାଚେରୀ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍, ସିଲ୍ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଡିଫର୍ମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକ ପାର୍ଶ୍ ri ରାଇଭିଂ ହାସଲ କରନ୍ତି |

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି 1 |ବାଦାମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା |ମୁଖ୍ୟତ a ଏକ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଧୁକ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭାଇଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ବର୍ଗ ପାଇପ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ପାଇପ୍ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଯାହା ରିଭାଇଟିଂ ଦବାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ |ବାଦାମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ electric ାରା ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ୱେଲଡିଂର ଅଭାବଗୁଡିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ହୁଏ, ଯେପରିକି ପତଳା ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ଯେପରି ୱେଲ୍ଡ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ |ଖାସ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ବର୍ଗ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ପାଇପ୍, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାର୍ଡେଲରେ ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି 2 |

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତମ୍ବା, ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ |ରିଭେଟ୍ ବାଦାମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ 316 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, 316L ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ (08A) ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ତମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି:

If ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ବାଦାମକୁ ବାହ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ର ପ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡକୁ ରିଭାଇଟିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବ ro ିବା ଭଳି ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଉଭୟ ରିଭାଇଟିଂ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ |ଏହାକୁ ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ରିଭାଇଟ୍ ହେବା ଜରୁରୀ |ପ୍ଲେଟ ଏବଂ ପାଇପ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ଘନତା (0.5MM-6MM) ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ନିମୋନେଟିକ୍ କିମ୍ବା ମାନୁଆଲ୍ ରିଭିଟିଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଥର ରିଭାଇଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ନିରାପଦ କରିଥାଏ;ପାରମ୍ପାରିକ ୱେଲଡିଂ ବାଦାମକୁ ବଦଳାଇବା, ଧାତୁ ସିଟ୍ ଏବଂ ପତଳା ଟ୍ୟୁବ୍ ୱେଲଡିଂରେ ଫ୍ୟୁଜିବିଲିଟି ଏବଂ ଅସମାନ ୱେଲଡିଂ ବାଦାମ ଭଳି ଅଭାବ ପାଇଁ |

ରିଭେଟ୍ ବାଦାମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି 3 |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -26-2023 |